Louis XIII wardrobe – 17ᵗʰ century – Limousin - ME001